PIŁA – ZIELONE WZGÓRZA

PIŁA – ZIELONE WZGÓRZA

2022 / Status: koncepcja / Lokalizacja: PIŁA

Projekt konkursowy na zagospodarowanie osiedla 'Zielone Wzgórza’ w Pile: 1-sza nagroda.
Obszar objęty konkursem o powierzchni niemal 54[ha], stanowi peryferia i przedmieścia Piły. Byłe tereny poligonu, znane jako tzw. Bydgoskie przedmieście, to obszar praktycznie niezabudowany z minimalną infrastrukturą, na którym przeważa duża ilość nieuporządkowanej zieleni w formie bujnych krzewów i drzew o różnej wysokości. W związku z głównym celem konkursu czyli osiągnięciem jednorodnego i spójnego osiedla, przyjęliśmy kreowanie zrównoważonej przestrzeni za główny wyznacznik formy zabudowy osiedla. Postanowiliśmy zaproponować osiedle otwarte, oraz operować kompozycją nie samych budynków, a tego co kształtują między sobą, [vide idee Jana Gehla z ‘Życie między budynkami’]. Punktem odniesienia były analizy struktur kwartałowych miejskich śródmieść oraz istniejących osiedli posiadających adekwatne dla danego obszaru parametry zabudowy oraz sprawdzone rozwiązania, z Polski i ze świata. Poszczególne jednostki mieszkaniowe powinny zatem tworzyć układ miastotwórczy z całym niezbędnym zestawem towarzyszącej infrastruktury, obiektami publicznymi (dominantami znaczeniowymi tworzącymi tzw. genius loci), terenami rekreacyjnymi, oraz przestrzeniami publicznymi z niezbędnymi usługami i wyposażeniem, ‘zanurzone’ w dużej ilości zieleni różnego typu.

więcej

Proponowana przez nas kompozycja osiedla daje korzystne rozwiązania przestrzenne, miastotwórcze, skoncentrowane, z komfortem funkcjonalnym odpowiadającym współczesnym potrzebom mieszkańców. Zielone wzgórza mają być niemal samowystarczalną wielofunkcyjną jednostką mieszkaniową Piły, przyjazną dla życia, wspierającą zacieśnianie więzi społecznych i sąsiedzkich dla wszystkich pokoleń mieszkańców. Z tego względu rozwiązania przestrzenne są kluczowe dla przyszłego sukcesu planowanego osiedla. Mimo oddalenia od śródmieścia Piły i zapewnieniu mu samowystarczalności, planowane osiedle zostało zabezpieczone w koncepcji przyszłą możliwością rozwoju w kierunku centralnym miasta.

Oprócz różnorodnie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej proponujemy kilka kluczowych obiektów które zapewnią potrzeby wszystkim grupom wiekowym mieszkańców. Jest to istotne z tego względu, że gabaryty przewidzianej pod osiedle przestrzeni pozwalają na dostępność pieszą w obrębie 5-10 minutowego spaceru praktycznie z każdego zakątka osiedla. Zapewniona w ten sposób
wygoda funkcjonowania ma skłonić mieszkańców do zminimalizowania natężenia ruchu kołowego.

Założenia zaprojektowanego osiedla skupiają się na następujących rozwiązaniach proekologicznych:
> stworzenie jak największej samowystarczalności osiedla pod względem funkcjonalnym, co w przełożeniu spowoduje zmniejszenie potrzeb komunikacji kołowej na rzecz pieszo-rowerowej
> koncentracja zabudowy układu urbanistycznego, przekładające się na mniejsze pokrycie terenu drogami, a pozostawienie większej powierzchni biologicznie czynnej
> retencjonowanie wody opadowej, z powierzchni utwardzonych oraz dachów, zasilającej wydzielony centralny zbiornik; został on celowo przewidziany w głównej przestrzeni publicznej osiedla, jako jej atraktor, ale również w miejscu naturalnego obniżenia terenu;
> poszanowanie istniejącej zieleni wysokiej oraz stref natury chronionej
> tarasowe ukształtowanie zabudowy mieszkaniowej od strony południowo-zachodniej, dające zyski energetyczne przy odpowiednim ukształtowaniu okien na elewacjach
> zielone dachy na każdym budynku mieszkalnym, co dodatkowo powiększa strefy biologicznie czynne
> zastosowanie rozproszonych odnawialnych źródeł energii w formie paneli fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych na dachach budynków mieszkalnych, pod indywidualne zapotrzebowanie energetyczne każdego budynku
> przewaga stref uspokojonego ruchu kołowego
> strefy półprywatne z możliwością przydomowych upraw w szklarniach i ogródkach (zacieśnianie więzi sąsiedzkich)
> ring zewnętrzny spacerowo-rekreacyjny dookoła osiedla zatopiony w istniejącej zieleni
> zarezerwowany teren pod możliwą przyszłą siłownię wodorową

Pracę przygotował zespół architektów z Łodzi w następującym składzie:

LUMiOO:

współautor: Łukasz Chodorowski

Projekt Officyna Pracownia Architektury:

współautor: Dagmara Cegielska
współautor: Piotr Cegielski
współautor: Jakub Ławski

AMP Architekt Michał Piech:

współautor: Michał Piech
współautor: Andrzej Piech

Współpraca

LUMIOO lumioo.pl
AMP amparchitekt.pl

Projekt nagrodzony

1-sza nagroda w ogólnopolskim konkursie urbanistyczno-architektonicznym rekomendowanym przez SARP, na projekt zagospodarowania osiedla 'Zielone Wzgórza' w Pile.

Uzasadnienie sądu konkursowego:
,,W założeniu oddaje zaproponowaną wcześniej nazwę osiedla - Zielone Wzgórza. Projekt wkomponowany w istniejące środowisko naturalne wykorzystuje istniejącą zieleń i wprowadza mieszkańca w przyjemną zróżnicowaną tarasowo zabudowę mieszkaniową. Osiedle w założeniu samowystarczalne, wyposażone jest w funkcjonalną przestrzeń publiczną i rekreacyjną. Przewiduje wprowadzenie usług i miejsc pracy. Rozwiązania komunikacyjne pozwalają na wygodne powiązanie z miejskim transportem publicznym. Ruch kołowy prowadzony po wewnętrznej obwodnicy pozwala na swobodne przemieszczanie pieszego i rowerzysty. Centralna część osiedla zawiera elementy rekreacyjne z wplecioną technologią retencji wody, której zastosowanie w formie wodnego rynku wraz z otoczeniem tworzy nową formę agory. Kolejne zabiegi proekologiczne dotyczą kształtowania zabudowy mieszkaniowej uwzględniającej efekt energetyczny. Bardzo ważne jest spójne z planami miasta wprowadzenie technologii opartej na OZE oraz wodoru, które wpływają na ekonomię i ergonomię nowego osiedla".

PIŁA – ZIELONE WZGÓRZA
Go to top