OSIEDLE W KROŚNIE

OSIEDLE W KROŚNIE

2022 / Status: koncepcja / Lokalizacja: Krosno

Projekt konkursowy na zagospodarowanie terenu nowego, modelowego, wielofunkcyjnego osiedla mieszkaniowego Krośnie: 1-sza nagroda.
Obszar objęty konkursem o powierzchni niemal 46[ha], stanowi peryferia i przedmieścia Krosna. Jest to obszar praktycznie niezabudowany, bez infrastruktury, na którym przeważają tereny obecnie użytkowane rolniczo. Charakterystyczną cechą terenu jest jego wydzielenie poprzez południową arterię komunikacyjną dla ruchu kołowego od strony południowej, oraz poprzez kolejowy szlak komunikacyjny od strony północnej. Teren posiada ciek wodny w części północnej, tzw.Olszyny (dopływ Badonia i Lubatówki). W terenie objętym konkursem istnieją nieznaczne przewyższenia wysokości.
Głównym celem konkursu jest osiągnięcie jednorodnego i spójnego osiedla, tzw. Modelowego. W takich zadaniach przyjmujemy kreowanie zrównoważonej przestrzeni za główny wyznacznik formy zabudowy osiedla. Główne cechy, które zapewnią nam zakładany cel:
> osiedle otwarte
> stworzenie układu miastotwórczego

więcej

Projekt powstał w wymaganych dwóch wariantach.

Główne elementy i cechy charakterystyczne osiedla to:
> utworzenie terenów rekreacyjnych wokół cieku wodnego Olszyny od strony północnej, jako bufor oddzielający nowe osiedle od linii kolejowej
> utworzenie nowej ulicy w kierunku północ-południe po wschodniej stronie terenu, jako dodatkowej arterii komunikacyjnej oraz łączącej osiedle z otaczającym terenem
> utworzenie komunikacyjnego ‘ringu’ wewnątrz osiedla dla ruchu kołowego, rowerowego i pieszego
> rozproszenie typu i wysokości zabudowy od niskiej na peryferiach osiedla do wyższej w centralnej części osiedla, z naciskiem na tworzenie kwartałów zabudowy z półprywatnymi dziedzińcami
> utworzenie przestrzeni publicznej z zabudową dworcową bezpośrednio przy linii kolejowej
> ustanowienie retencji wód opadowych jako głównego atraktora przestrzeni publicznej wewnątrz osiedla

Pracę przygotował zespół architektów z Łodzi w następującym składzie:

LUMiOO:

współautor: Łukasz Chodorowski

Projekt Officyna Pracownia Architektury:

współautor: Piotr Cegielski
zespół: Jakub Ławski, Mateusz Jezapkowicz, Jakub Kowalczyk, Hubert Szafran

AMP Architekt Michał Piech:

współautor: Michał Piech
zespół: Andrzej Piech

 

Współpraca

LUMIOO lumioo.pl
AMP amparchitekt.pl

Projekt nagrodzony

1-sza nagroda w ogólnopolskim konkursie urbanistyczno-architektonicznym na projekt zagospodarowania nowego, modelowego, wielofunkcyjnego osiedla mieszkalnego w Krośnie.

Uzasadnienie sądu konkursowego (fragmenty):
'Poprzez zastosowanie okalającej zieleni oraz towarzyszącej jej rozproszonej, kameralnej zabudowy projekt w sposób harmonijny i łagodny wprowadza mieszkańców osiedla w otaczającą zieleń. W obu przedstawionych wariantach słusznie zaproponowano zabudowę jednorodzinną tworzącą granicę opracowywanego obszaru, która stanowi również dobrą gradację wielkości istniejących, sąsiadujących zabudowań jednorodzinnych oraz dalsze przejście przez budynki punktowe w stronę kwartałów w centralnej części obszaru.
(...)
Osiedle charakteryzuje się przejrzystym i intuicyjnym układem komunikacyjnym wyróżniającym się na tle przesłanych prac. Oba warianty są zgodne z projektowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pozytywnym aspektem pracy jest sugerowana lokalizacja dworca kolejowego zlokalizowanego nieopodal głównej drogi dojazdowej oraz zaproponowanie parkingu P+R umożliwiającego korzystanie z komunikacji zarówno mieszkańców osiedla mieszkających w dalszych jego częściach, jak i innych osób chcących skorzystać z kolei.
(...)
Atutem wybranej pracy, przemawiającym za jej wyborem i który wyróżnia ja spośród pozostałych, jest poprawne odczytanie intencji zamawiającego w zakresie przedstawienia koncepcji w dwóch wariantach. Mimo że każdy z przedstawionych wariantów ma pewne wady, to łącznie tworzy atrakcyjne opracowanie, które jest doskonałą bazą do dalszych prac projektowych.'

OSIEDLE W KROŚNIE
Go to top